Arbejdsskader

Arbejdsskader

 

Er du kommet til skade i forbindelse med dit arbejde, kan spørgsmålet om erstatning blive behandlet i 2 systemer.

Den lovpligtige arbejdsskadeforsikring

Din arbejdsgiver har pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring. Denne forsikring dækker, hvis du får varige følger efter en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom.

Arbejdsskadesikringsloven giver mulighed for at få erstattet udgifter til sygebehandling og genoptræning,  godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne, hvis betingelserne er opfyldt. 

Efter loven skal din arbejdsgiver anmelde din arbejdsulykke til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Dette skal ske snarest muligt og senest 9 dage efter skadens indtræden. Anmelder din arbejdsgiver ikke ulykken rettidigt, kan han blive pålagt en bøde. 

Anmelder din arbejdsgiver ikke ulykken til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, har du selv mulighed for at anmelde din arbejdsulykke til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Det skal du gøre inden for et år efter ulykken. 

Hvis du har pådraget dig en erhvervssygdom, kan din læge efter omstændighederne have pligt til at anmelde til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.  

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring sørger for at indhente de oplysninger, der er nødvendige for at træffe en afgørelse. Du har pligt til at medvirke til sagens oplysning og følge de undersøgelser m.m., som er nødvendige for at oplyse sagen.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffer afgørelse om, hvorvidt din ulykke kan anerkendes som en arbejdsskade, og også om du har pådraget dig et varigt mén, og om du har tabt (en del af) din erhvervsevne. Afgørelse om varigt mén og erhvervsevnetab vil blive angivet i procenter, f.eks. at dit varige mén er 10 % og at dit tab af erhvervsevne er 25 %. 

Efter loven får du godtgørelse for varigt mén, hvis du har et varigt mén på mindst 5 %. Hver méngrad svarer til kr. 8.790 (2018 beløb). Er du 40 år eller mere, nedsættes godtgørelsen med 1 % om året. 

Efter loven får du erstatning for tab af erhvervsevne, hvis erhvervsevnen er nedsat med 15% eller mere. Erstatningen udbetales som en månedlig løbende ydelse. Ved fuldstændigt tab af erhvervsevne udgør den løbende ydelse årligt 83 pct. af din årsløn (12 måneder forud for ulykken). Ved et tab mindre end 100 %, udgør erstatningen den forholdsmæssige del heraf. 

Er dit erhvervsevnetab 50 % eller mindre, udbetales erstatningen som en kapitalbeløb på en gang. Er dit erhvervsevnetab over 50 %, kan du anmode om at indtil 50 % af erhvervsevnetabet udbetales som et kapitalbeløb. Det tab, der ligger over de 50 %, vil blive udbetalt som en månedlig løbende ydelse, der er skattepligtig. Kapitalerstatningen er skattefri.

Arbejdsgiverens erstatningsansvar

Skyldes din arbejdsskade fejl eller forsømmelser fra din arbejdsgivers eller fra andres side, kan du kræve erstatning for din personskade. 

For at du kan få erstatning skal der være en erstatningsansvarlig. Det kan f.eks. være din arbejdsgiver, som ikke har givet dig en fyldestgørende instruktion eller som ikke har sørget for at arbejdspladsen var indrettet forsvarligt. Det kan være en maskine eller et redskab, der ikke er i forsvarlig stand. Eksemplerne er mange.

Det er også en betingelse for at få erstatning, at din sygdomsperiode skyldes arbejdsskaden og ikke skyldes omstændigheder, der er sket i din fritid eller f.eks. fejlbehandling på sygehuset.

Du skal være opmærksom på, at det er dig som skadelidt, der har bevisbyrden for, at f.eks. din arbejdsgiver er erstatningsansvarlig. Dette bevisbyrdekrav gælder ikke i sagen efter den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. 

Dit erstatningskrav behandles efter reglerne i erstatningsansvarsloven. Her kan du få erstatning og godtgørelse for:

• Ødelagt tøj og andre genstande
• Medicin- og behandlingsudgifter (hvis de ikke er erstattet af arbejdsgiverens lovpligtige arbejdsskadeforsikring
• Tabt arbejdsfortjeneste
• Svie og smerte
• Varigt mén
• Erhvervsevnetab

Erstatningsposterne varigt mén og erhvervsevnetab er også dækket af arbejdsskadeforsikringen. Får du godtgørelse for varigt mén og/eller erhvervsevnetabserstatning dækket af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring, kan du ikke også kræve den dækket af din arbejdsgiver. Du kan ikke få erstatning for samme post 2 gange. Nogle gange er f.eks. erhvervsevnetabserstatningen efter erstatningsansvarsloven højere end efter arbejdsskadesikringsloven. I det tilfælde kan du kræve forskellen erstattet af den ansvarlige (differencetabserstatning).

Velkommen til Erstatningshjælpen.dk

Erstatningshjælpen.dk er en af Danmarks første netbaserede retshjælpsordninger, hvor du kan finde en række relevante oplysninger om erstatningssager, og tillige har mulighed for at stille spørgsmål helt gratis og uforpligtende.

Du kan også kontakte os telefonisk på 33134242.

Vi videresender ikke persondata, og data slettes når rådgivning er afsluttet.

Vi yder desværre IKKE retshjælp i patientskadesager.