Andre fritidsskader

Andre fritidsskader

 

Er du kommet til skade i din fritid, og skyldes skaden ikke en trafikulykke, en fejlbehandling eller et voldeligt overfald, kan du under visse betingelser kræve erstatning for dit tab og den lidelse, som du er påført.

Efter de almindelige erstatningsregler i dansk ret er man erstatningsansvarlig for de skader, som man forsætligt eller uagtsomt forvolder ved sine uforsvarlige handlinger.

Du kan f.eks. være berettiget til erstatning, hvis du bliver ramt af en vildfaren golfbold, mens du sidder på klubhusets terrasse, eller hvis du glider på et isglat fortorv, der ikke er glatførebekæmpet.

Vær opmærksom på at der i visse tilfælde gælder et såkaldt objektivt ansvar. Det betyder, at en person kan ifalde et erstatningsansvar, selvom vedkommende ikke har handlet uforsvarligt og forvoldt skaden forsætligt eller uagtsomt. Det gælder f.eks. ved trafikulykker og for hundeejere/-besiddere.

Er der en ansvarlig skadevolder, kan du kræve erstatning efter reglerne i erstatningsansvarsloven. Her kan du få erstatning og godtgørelse for:

• Ødelagt tøj og andre genstande
• Medicin- og behandlingsudgifter (hvis de ikke er erstattet af arbejdsgiverens lovpligtige arbejdsskadeforsikring
• Tabt arbejdsfortjeneste
• Svie og smerte
• Varigt mén
• Erhvervsevnetab

Velkommen til Erstatningshjælpen.dk

Erstatningshjælpen.dk er en af Danmarks første netbaserede retshjælpsordninger, hvor du kan finde en række relevante oplysninger om erstatningssager, og tillige har mulighed for at stille spørgsmål helt gratis og uforpligtende.

Du kan også kontakte os telefonisk på 33134242.

Vi videresender ikke persondata, og data slettes når rådgivning er afsluttet.

Vi yder desværre IKKE retshjælp i patientskadesager.